Informatie voor Medici - iSPOT-A onderzoek (ADHD)


Op deze webpagina kunt u meer informatie vinden wat eventuele deelname van uw patiënt voor u betekent. Onderzoeksinstituut Brainclinics zoekt nadrukkelijk ook samenwerking met artsen/psychiaters in de regio met de uitvoering van dit onderzoek.

 

Deelname van uw patiënt


Voordat overwogen kan worden of uw patiënt  voor deelname in aanmerking komt, is het belangrijk vast te stellen of het gebruik van kortwerkend methylfenidaat geïndiceerd is. Indien dit op uw patiënt  van toepassing is dan kan hij/zij samen met zijn/haar ouders/voogd uitgenodigd worden op locatie voor de screening en eerste metingen. De screening bestaat uit een psychologisch interview ter vaststelling van de diagnose en ter uitsluiting van andere comorbide ontwikkelingsstoornissen. Daarna, zal het  neurofysiologische (EEG, ECG, ERP’s), genetische (d.m.z. speekselafname) en neuropsychologische onderzoeksgedeelte worden afgenomen. Dit onderzoek zal in totaal 5- 6 uur in beslag nemen van de patiënt.
Na afronding van de metingen op de eerste dag, is het de bedoeling dat uw patiënt met behandeling van de methylfenidaat (Ritalin) begint. Na 6 weken komt de patiënt weer naar Brainclinics voor dezelfde metingen als de eerste dag. Verder zal het gebruik van de medicatie en het daarmee samenhangend optreden van eventuele bijwerkingen over het jaar  nog twee keer geëvalueerd worden via een telefonisch interview en een internetvragenlijst. Uw patiënt en zijn/haar ouders/voogd zullen voor hun deelname een financiële vergoeding van ons ontvangen.

 

Uw medewerking


De bedoeling is dat uw patiënt binnen een aantal dagen na de eerste metingen, behandeld gaat worden met methylfenidaat . In feite kan dit recept ook al vóór de eerste metingen worden afgegeven. Het gaat erom dat er door de patiënt en de ouders/voogd gewacht wordt met de start van behandeling totdat de eerste metingen zijn afgerond. Kinderen die al methylfenidaat gebruiken, kunnen ook meedoen. Er zal hen echter gevraagd worden om dan 7 dagen te stoppen met de medicatie totdat de eerste metingen plaats vinden. De eigen huisarts moet hiervan op de hoogte gebracht worden en er zal gevraagd worden of hij bij voorkeur een schriftelijke toestemming naar Onderzoeksinstituut Brainclinics wil sturen.

 

En verder?


Het feit dat dit een naturalistisch onderzoek betreft houdt in dat alle stappen van de behandeling zullen worden uitgevoerd, zoals ook zonder tussenkomst van het onderzoek zou plaatsvinden. Het zou ook als een evaluerend onderzoek gezien kunnen worden. Medicatie wordt niet door Onderzoeksinstituut Brainclinics verstrekt en uw patiënt blijft, afhankelijk wie het recept heeft voorgeschreven onder uw of onder de medische zorg van de arts op locatie staan.

Verdere communicatie m.b.t. het gebruik van de methylfenidaat zal in principe tussen u en de ouders/voogd van uw patiënt en tussen de ouders/voogd van uw patiënt en Onderzoeksinstituut Brainclinics plaatsvinden (dus niet met uw tussenkomst). In het geval dat ons medische informatie ter ore komt, waarvan in het belang van de patiënt u van op de hoogte zal moeten worden gesteld (ten denken aan ernstige bijwerkingen ed.) dan zal er door het onderzoeksteam onmiddellijk contact met u worden gezocht. Indien het uw interesse heeft, dan kan u een symptoomrapport van voor start van behandeling en na 6 weken behandeling gestuurd worden.

 

Over het iSPOT onderzoek


Onderzoeksinstituut Brainclinics richt zich op toegepast onderzoek in het veld van ‘Personalized Medicine’.  Onderzoeksmedewerkers aan het project bestaan uit klinische, neuro- en biologisch psychologen en verpleegkundigen, elk met hun eigen aandeel in de uitvoering van de metingen. De bedoeling is dat komende 3 jaar in Nederland 125 patiënten met een depressie onderzocht zullen worden. Internationaal zullen er in totaal meer dan 1.300 patiënten worden onderzocht. De sponsor van het onderzoek is de ‘Brain Resource Company’ een Australisch biotech bedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ‘Personalized Medicine’. Er is dus geen sprake van financiering vanuit de farmaceutische industrie. De trial staat geregistreerd in het NIH Trial Register en heeft grote belangstelling van de FDA. Zowel de CCMO en de medische ethische commissie hebben toestemming verleend voor uitvoering. Voor meer informatie over het iSPOT-D onderzoek bij depressie klik hier.